tisdag 20 oktober 2009

Skolinspektionen tar tempen på matteundervisningen



Skolinspektionen har under hösten 2008 och våren 2009 gjort en granskning av matematikundervisningen i 23 svenska grundskolor i tio kommuner, både kommunala och fristående skolor har deltagit. Det har genomförts besök på skolorna, intervjuer med skolledare, lärare och elever, lektioner har observerats och analyserats. Du kan läsa rapporten här. Om du vill gå in och läsa om de olika skolorna, kan du klicka här.

Övergripande resultat:

 • Få lärare har tillräcklig kunskap om målen i kursplanen och läroplanen, det gör att elever inte får undervisning i alla delar av ämnet. Det finns då en risk att elever inte bedöms utifrån alla mål, de lämnar grundskolan med för höga betyg och en falsk bild av sina kunskaper.
 • Lärare verkar ha svårt för att tolka de alltför oklara kursplanerna och läroplanen, svårast har de att urskilja de kompetenser ( se nedan) som eleverna ska utveckla enligt mål att sträva efter.
 • Man arbetar alltför styrt av mål att uppnå.
 • Undervisningen är inte tillräckligt varierad och anpassad för att möta olika elevers behov och förutsättningar.
 • Enskilt arbete dominerar under lektionerna, mekaniskt räknande i matteboken tar tid från mattesamtal kring olika begrepp och strategier.
 • Eleverna har liten kunskap om målen för matematikundervisningen, det är inte alltid tydligt för eleverna vad de ska kunna och vad lärare bedömer och betygsätter. De saknar då förutsättningar att ta ansvar för sitt lärande.
 • Stora skillnader i en del kommuner mellan resultaten på nationella proven år 9 och slutbetygen i matematik. I en del skolor får 70 % av eleverna högre slutbetyg än på de nationella proven.
 • Klasslärarsystemet styr i lägre årskurser. De flesta lärare har lärarutbildning, men ofta har man sin klass i alla ämnen, fast man har sin utbildning inom Ma/NO eller Sv/SO.
 • Rektorerna måste ta en mer aktiv roll när det gäller att se till att undervisningen utgår från de nationella kunskapsmålen, att den utvärderas och att nödvändiga åtgärder vidtas.
 • Som tur är så hittade man vid granskningen också åtskilliga goda exempel, lärare som var kunniga i målen, som tydliggjorde dem för sina elever och hittade varierade arbetsätt som eleverna upplevde som lustfyllda och som ledde till goda kunskaper.
Kompetensmål, enligt kvalitetsgranskningen:
Problemlösningskompetens – kompetens för att kunna lösa en uppgift där eleven inte har tillgång till en färdig lösningsmetod.
Procedurhanteringskompetens – kompetens för att kunna identifiera vilken procedur, normalt i form av en algoritm, som lämpar sig för en viss uppgiftstyp samt att kunna genomföra proceduren. Algoritm kan definieras som en regel, som talar om hur man stegvis kan beräkna något eller hur man stegvis kan lösa en uppgift. Exempelvis algoritmen för division av hela tal.
Representationskompetens – förmåga att ersätta en matematisk företeelse med en annan. T.ex. att representera en abstrakt företeelse (t.ex. begreppet sfär) med ett konkret materiellt (t.ex. en boll) eller mentalt objekt (t.ex. tanken att alla punkter på ytan befinner sig på samma avstånd från centrum). Eller att representera en konkret företeelse (t.ex. 12 äpplen) med ett tal.
Sambandskompetens – förmåga att länka samman matematiska företeelser (inklusive representationer av dem). T.ex. att se att multiplikation med heltal kan ses som upprepad addition.
Resonemangskompetens – förmågan att kunna motivera val och slutsatser via att argumentera på allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder. Detta inkluderar även undersökande verksamheter som att hitta mönster, formulera, förbättra och undersöka hypoteser.
Kommunikationskompetens – förmågan att kunna kommunicera, att utbyta information, om matematiska idéer och tankegångar bland annat i muntlig och i skriftlig form.


Bättre kan vi, eller hur?
På gång i Höör:

 • Matteinspirationsträffar
 • Ansökan om statsbidrag 2010 för projekt i matematik (Förslag: Stärka de "duktiga eleverna", modersmålsundervisning och matematik, varierade arbetssätt, matematikverkstäder, bedömning...)
 • Kompetensutveckling i matematik utifrån kvalitetsgranskningen 8 jan 2010 med alla pedagoger 1-9 som undervisar i matematik. Hur ska vi gå vidare och fylla undervisningen med ett innehåll och arbetssätt som leder till bättre måluppfyllelse?
 • Kartläggning av matematiklärares behörigheter, kompetensutvecklingsmöjligheter?
 • Studiecirklar om att bygga upp matematikverkstäder vt 2009

Nytt från era matteutvecklare



Onsdag och torsdag i vecka 42 har vi varit på en träff för matematikutvecklare i södra delen av Sverige, vi fick träffa Anders Palm som är undervisningsråd på Skolverket. han berättade om olika matteaktuella saker som är på gång:
 • Förtydligande av förskolans läroplan håller på att göras, man ska tydligare fokusera på barns språkliga och matematiska utveckling, även en starkare fokusering på naturvetenskap.
 • SKOLA 2011 som vi tidigare skrivit lite om här på mattebloggen. Förslagen till nya kursplaner för grundskolan har legat ute för synpunkter i en omgång, på fredag 23 oktober kan du gå in igen, läsa och kommentera via webbenkät, eller bara läsa för att hålla dig beredd...
 • Nya betyg i grundskolan. Det som tidigare kallats betygskriterier för årskurs 8 och 9 kommer att förändras till kunskapsnivåer i årskurserna 3, 6 och 9. Läs mer här. Betyg kommer att sättas med bokstäver, A till F.


 • Skolverket har i dagarna fått uppdraget att skriva nya kursplaner och förbereda förändringar inom gymnasieskolan. Webbplats. I stort innebär det att programmen förändras, och att den första gymnasiekursen i matematik, Ma A, kommer att utformas olika för olika program. Idag finns det också ganska stor överlappning, Ma A handlar i stort om samma innehål och mål som åk 9, detta kommer att förändras, så att det blir en helt ny kurs. Det är de elever som nu går i åk 8 som kommer att börja i den nya gymnasieskolan ht 2011.
 • Medel till skolan styrs genom så kallade regleringsbrev, som årligen bestäms. Förutom de stora uppdragen att ordna grundskola, finns det ett antal bredviduppdrag, ett av dem är den MNT-satsning som planeras för år 2009-2011 som kommer att innebära att kommuner söker pengar för projekt som ska öka måluppfyllelsen och stärka skolornas eget utvecklingsarbete. sammanlagt ska 525 miljoner kronor delas ut till projekt, och man kan söka varje år. Här finns en genomgång av hur årets ansökningar sett ut och bakgrunden till satsningen. 379 huvudmän sökte sammanlagt 1,5 miljarder kronor, det delades ut 87 miljoner. Vi ska söka pengar nästa år!
 • Tidigare har vi skrivit om resultaten av den internationella undersökningen TIMSS, nu har det kommit korta videofilmer som man kan titta på via Skolverkets webbplats.
 • I år har vi haft nationella prov i årskurs 3, i november kommer resultat och exempel på elevsvar att presenteras på Primgruppens hemsida. Under 2010 kommer proven att genomföras igen, med något färre delprov, en hel del kritik mot att det var för omfattande att genomföra. Vecka 8 kommer proven ut till skolorna.
 • Skolverket har ett Nyhetsbrev i matematik, gratis att prenumerera på, bra information som kommer med mail. Gå in här och beställ!

söndag 4 oktober 2009

Höstens inspirationsträffar i matematik i Höör


Nu fortsätter vi med träffarna som vi påbörjade under vårterminen, det kommer att bli en träff för förskolan, en för F-5 och en för 6-9. Nytt den här gången, eftersom många önskade det blir en gemensam träff där vi samlas i januari kring ett tema, förslagsvis ”Hur kan du använda datorn/smartboarden för att fånga elevernas intresse och stötta deras matematikutveckling?”

Datum för träffarna

Förskolan Mån 28/9 kl. 17.00-19.00 Plats: Sätoftaskolan, nya byggnaden, cafeterian Inställt

F-5 Ons 21/10 kl. 15.00-17.00 Plats: Sätoftaskolan, nya byggnaden, cafeterian

6-9 Ons 11/11 kl. 15.00-17.00 Plats: Sätoftaskolan, nya byggnaden, cafeterian

Alla Ons 20/1 kl. 16.00-19.00 Plats: Sätoftaskolan, nya byggnaden, cafeterian

Redan nu kan du anmäla dig till den första träffen, anmälan till senare träffar kan du också göra redan nu om du tydligt markerar vilken träff du tänker komma på. Det kommer mail några veckor före varje träff, då vi uppmanar er att anmäla er. Tänk på att du kan välja vilken åldersgrupp du vill, eller komma på flera. Ni löser tid och kompensation för detta med respektive rektor.

Precis som förra året så kommer vi att bjuda på fika, lite nyheter inom matteområdet och så vill vi att du tar med dig din bästa idé, övning, uppgift eller aktivitet. Prata med andra på din skola/förskola som är intresserade av matematik, vi kan ha missat någon, men alla är välkomna!

Anmälan till träffar, och frågor om innehåll eller något annat, vänd dig till

Ann-Christin Karlsson-Ström ann.christin.karlsson.strom@hoor.se 0413-28 327 eller

Christel Jansson christel.jansson@hoor.se 0413-28 553

Matematikutvecklare i Höör

Ny kursplan i matematik

Under arbetsnamnet Skola 2011 håller Skolverket på och tar fram nya kursplaner för alla ämnen i grundskolan. I fredags kom det första förslaget ut på hemsidan. Nu kan du läsa detta och skicka in dina synpunkter, antingen via ett diskussionsforum eller en webbenkät. Du har på dig till den 12 oktober.
Länk till Skolverkets sida om de nya kursplanerna
Formen för kursplanerna är förändrade, de tidigare strävans- och uppnåendemålen har ersatts med en text i tre nivåer:
Syfte, där det beskrivs varför ämnet finns i skolan.
Centralt innehåll, där det anges under olika rubriker vad undervisningen ska innehålla, lite mer styrt men ändå med frihet för den undervisande läraren. Här finns också mål för ämnet, vad eleverna ska få förutsättningar att utveckla i undervisningen.
Kunskapskrav följer sedan, detta kommer att komma i nästa remissförslag som kommer på webben fredagen den 23 november.

Varför är det viktigt att följa kursplanearbetet?
 • Intressant att se redan nu vad vi ska arbeta med i framtiden
 • Möjlighet att påverka. Kursplanen ska vara skriven så tydligt att den "kan användas av lärare och förstås av föräldrar"- är den det?
Ta nu chansen!